Menu

White slabs of marble with black diagonal stripes. Nashashibi Mansion, late 19th century. 7-9 Ethiopia Street, Ethiopian Quarter, City Center.